• 1. Reikwijdte van de overeenkomst

  Deze Overeenkomst heeft tot doel een versterkte samenwerking tussen Watts en de Preferred Partner tot stand te brengen met betrekking tot de verschillende configuraties van het OneFlow® kalkpreventie systeem dat tot doel heeft bescherming te bieden tegen kalkaanslag op inwendige leidingoppervlakken ("De Producten").

  2. Doel van de samenwerking

  De versterkte samenwerking heeft tot doel particuliere klanten (ook bekend als eindgebruikers) een hoog niveau van dienstverlening te bieden bij het selecteren en/of plaatsen van een Product. Daartoe zal Watts samenwerken met een netwerk van "preferred partners" die in de eerste plaats het aanspreekpunt zijn voor particuliere klanten.

  3. Verplichtingen van de partijen

  3.1 - Toezeggingen van Watts

  3.1.a. Online naamsbekendheid voor de Preferred Partner - Watts zorgt ervoor dat alle contactgegevens van de Preferred Partner te vinden zijn op de specifieke productwebsite (www.watts-oneflow.com). De eindgebruiker zal dus onmiddellijk contact kunnen opnemen met de Preferred Partner. Eindgebruikers die toch rechtstreeks contact opnemen met Watts, worden doorverwezen naar een Preferred Partner bij hen in de buurt.

  3.1.b. Jaarlijkse training voor de Preferred Partner - Watts biedt de Preferred Partner jaarlijks een uitgebreide verkooptraining aan om de technische kennis op peil te houden. Deze zal plaatsvinden op een centrale locatie, die gemakkelijk toegankelijk is voor de Preferred Partner. Deze training omvat het introduceren en uitleggen van nieuwe producten, het aankondigen van nieuwe prijzen, technische uitleg van het systeem en tips voor het opstellen van offertes. Tegelijkertijd worden ook de geleverde prestaties door de Preferred Partner besproken.

  3.1.c. Marketingmateriaal voor de Preferred Partner - Watts biedt de Preferred Partner een uitgebreide reeks marketingmateriaal aan. Dit omvat: de meest recente verkoopfolder, bruto verkoopprijzen, technische gegevensbladen en installatiehandleidingen voor alle beschikbare systemen. Tevens wordt een overzicht verstrekt van alle van toepassing zijnde certificaten en goedkeuringen van het Product.

  3.1.d. Spaarprogramma voor de Preferred Partner - Watts heeft een spaarpuntenprogramma opgezet waartoe de Preferred Partner exclusief toegang zal hebben. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.watts-oneflow.shop.

  3.2 - Verplichtingen van de Preferred Partner

  3.2.a. Ondersteuning aan de eindgebruiker - Wanneer de Preferred Partner door eindgebruikers wordt gecontacteerd, verbindt hij zich ertoe het gepaste niveau van ondersteuning aan te bieden om:

  • hen te helpen het meest geschikte product te kiezen;
  • naar beste weten, alle vragen van eindgebruikers over de Producten te beantwoorden;
  • de Producten bij de eindgebruiker te installeren;
  • technische bijstand te verlenen na de verkoop.

  Indien nodig kan de Preferred Partner contact opnemen met Watts voor aanvullend advies en ondersteuning.

  3.2.b. Promotie van de OneFlow® apparaten - De Preferred Partner zal de Producten actief promoten en verkopen, mits de accommodaties van zijn eigen klanten geschikt zijn voor de installatie ervan. Bij het promoten van de Producten bij eindgebruikers dient de Preferred Partner zich te houden aan de inhoud van het marketingmateriaal dat hem door Watts wordt verstrekt. Watts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige andere argumentatie of informatie over de Producten die niet voortvloeit uit haar officiële documentatie.

  3.2.c. Contractuele relatie tussen Preferred Partners en hun groothandelaars - Deze overeenkomst vervangt niet de commerciële relatie die bestaat tussen de Preferred Partners en hun groothandelaars voor de aankoop van de Producten. De garantieclausules met de groothandelaar blijven ongewijzigd.

  4. Kosten en risico's

  Beide partijen zijn verantwoordelijk voor de kosten die voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst.

  Bv: De Preferred Partner zal een hogere telefoonfactuur ondersteunen die het gevolg kan zijn van een groot aantal gesprekken met eindgebruikers. Watts zal de kosten van de publicatie van extra marketingmateriaal ondersteunen.

  5. Gegevensbescherming

  De Partijen houden zich aan de wet op de Persoonsgegevens en in het bijzonder aan de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 die op 25 mei 2018 in werking treedt. De Preferred Partner stemt ermee in om commerciële informatie te ontvangen en stemt er derhalve mee in dat Watts zijn persoonsgegevens bewaart. Persoonsgegevens van particuliere klanten die door de Preferred Partners kunnen worden verzameld, worden niet doorgegeven aan Watts en worden in geen geval door Watts opgeslagen.

  6. Intellectueel eigendomsrecht

  6.1. Gebruik van intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij - Elke Partij stemt er hierbij mee in dat zij geen licentie heeft om de intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij te gebruiken, behalve zoals uiteengezet in deze overeenkomst of zoals strikt noodzakelijk om uitvoering te geven aan deze overeenkomst. Geen van beide partijen zal iets doen dat afbreuk kan doen aan of inbreuk kan maken op de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij.

  6.2. Vertrouwelijke informatie en Intellectuele Eigendom - De Preferred Partner erkent en gaat ermee akkoord dat alle technische informatie, gegevens, bedrijfsplannen, financiële of andere vertrouwelijke informatie ("Vertrouwelijke Informatie"), schriftelijk, mondeling of anderszins verstrekt door Watts of namens Watts, of direct of indirect betaald door Watts, en eventuele vervangingen, het exclusieve eigendom van Watts is en blijft, en op verzoek van Watts onverwijld aan Watts of de door Watts aangewezen persoon (samen met alle kopieën) zal worden geretourneerd. De Preferred Partner verbindt zich ertoe vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, geen vertrouwelijke informatie aan derden bekend te maken, tenzij vereist door de wet, en vertrouwelijke informatie uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van de promotie van het Product. Indien Preferred Partner zijn verplichtingen uit hoofde van deze paragraaf niet nakomt, zal hij, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, alle verliezen vergoeden die Watts heeft geleden als gevolg van de niet-nakoming door Preferred Partner van zijn verplichtingen uit hoofde van deze paragraaf. Het is de bedoeling van Partijen dat de forfaitaire schadevergoeding een compensatie vormt, en geen straf. Partijen erkennen en komen overeen dat de schade die Watts lijdt ten gevolge van de niet-nakoming door Preferred Partner van zijn verplichtingen op grond van deze afdeling vanaf de ingangsdatum onmogelijk of zeer moeilijk nauwkeurig te begroten is, en dat de vaste schadevergoeding een redelijke schatting is van de verwachte of werkelijke schade die uit die niet-nakoming zou kunnen voortvloeien.

  7. Duur van de overeenkomst

  Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de ingangsdatum en blijft geldig voor de duur van één (1) jaar. Deze overeenkomst wordt automatisch met een (1) jaar verlengd, tenzij een van beide partijen de andere partij ten minste zestig (60) dagen vóór de verlengingsdatum van elk contractjaar schriftelijk in kennis stelt van haar voornemen de overeenkomst niet voort te zetten.

  De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd indien:

  • Een van de partijen houdt om welke reden dan ook op te bestaan. In dat geval is het mogelijk om met toestemming van beide partijen een rechtsopvolger aan te wijzen.
  • Een van de partijen zegt de overeenkomst op, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste zes maanden.

  8. Slotbepaling

  Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen alleen worden aangebracht indien zij schriftelijk zijn gedaan en door beide Partijen zijn ondertekend.

  * Je kunt het contract alleen accepteren, als je het helemaal gelezen en doorgescrolled hebt.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.